Användaravtal

1. För att förenkla samarbetspartnerns (”Samarbetspartnerns”) hantering av finansieringsförfrågningar och avtalsskrivning samt öka finansieringsvolymen inom samarbetet ges Samarbetspartnern på de villkor som anges nedan med hänvisningar en icke-exklusiv nyttjanderätt till DNBApprove (”Approve”). Approve tillhandahålls av DNB Bank ASA, filial Sverige (”DNB”) till de Samarbetspartners som har ett giltigt samarbetsavtal med DNB angående förmedling av finansieringsavtal.

2. Samarbetspartnern får efter beställning och DNB:s godkännande ett användarnamn och ett lösenord (gemensamt ”Inloggningsuppgifter”) till Approve. Inloggningsuppgifter är personliga och får inte lämnas ut till annan.

3. Approve nås genom uppkoppling mot internet eller genom uppkoppling mot DNB via annat nät som DNB anvisar. DNB utvecklar kontinuerligt funktionaliteten i Approve. DNB rekommenderar att Samarbetspartnern använder operativsystem, brandväggar och webbläsare som uppdateras löpande av tillverkarna.

4. Samarbetspartnern ska före det att Användare får tillgång till Approve upplysa Användare om att DNB kommer att behandla information om i syfte att administrera Användares nyttjande av Approve. Respektive Användare ska vidare godkänna dessa villkor.

5. Samarbetspartnern och Användare ska visa normal aktsamhet och skydda sin tekniska utrustning mot obehörigt utnyttjande, bland annat genom att använda erforderliga antivirusprogram och brandvägg. Vidare ska Samarbetspartnern och Användare förvara Inloggningsuppgifter på ett betryggande sätt så att dessa inte lämnas ut till obehörig. Samarbetspartnern och Användare är medveten om att sådan kundinformation kan vara sekretessbelagd och åtar sig därför att behandla sådana uppgifter strikt konfidentiellt. Detta innebär bland annat att det endast är Användare som har skäligt behov av informationen inom ramen för sin anställning som ska ha åtkomst till kundinformation. DNB ansvarar inte för kostnaden för de i dessa stycke nämnda säkerhetsåtgärder.

6. Approve får endast användas för de syften för vilka DNB erbjuder tillgång. Samarbetspartnern och respektive Användare ska följa de riktlinjer för användningen av Approve som DNB meddelar.

7. DNB har inte något ansvar för den information och det material som Användare lagrar eller lägger ut på Approve. Samarbetspartnern är ansvarig för att informationen är korrekt och inte lagras i strid med gällande lagstiftning.

8. Samarbetspartnern ansvarar för att Användare som får tillgång till Approve och Samarbetspartnern ska omedelbart avregistrera Inloggningsuppgifter för Användare som slutat sin anställning eller av annan anledning ska avregistreras. Samarbetspartnern ska hålla DNB skadeslös för alla eventuella skador, förluster eller krav som kan riktas mot DNB med anledning av att Inloggningsuppgifter eller kundinformation kommer till obehörigs kännedom.

9. DNB garanterar inte tillgång till Approve och ansvarar inte för skada eller förlust som kan drabba Samarbetspartnern genom att Samarbetspartnern inte får tillgång till Approve (till exempel på grund av underhåll eller driftsavbrott) eller skada som Samarbetspartnern i övrigt kan drabba Samarbetspartnern vid nyttjandet av Approve.

10. DNB har rätt att med omedelbar verkan göra ändringar eller justeringar i Approve eller begränsa tillgången till Approve om det, enligt DNB:s bedömning, är nödvändigt för att förhindra skada eller påkallat av andra skäl. DNB har vidare rätt att göra nödvändiga ändringar av lagrad information som lagras i Approve om det är nödvändigt för driften av Approve eller om uppgifter lagrats i strid med gällande lagstiftning. DNB förbehåller sig rätten att löpande ändra i Approve lagrade avtal/dokument.

11. DNB har dessutom rätt att, utan föregående meddelande, avstänga eller frånta Samarbetspartnern och/eller Användare tillgången till Approve och anvisa annat sätt på vilket kreditansökan ska ske om Samarbetspartnern eller Användare åsidosätter dessa villkor eller det samarbetsavtal som ingåtts mellan Samarbetspartnern och DNB. Det samma gäller om Samarbetspartnern varit inaktiv, dvs inte registrerat en affär den senaste 12-månadersperioden.

12. Samarbetspartnerns tillgång till Approve upphör utan särskild uppsägning om DNB, oavsett anledning härtill, upphör med att erbjuda Approve eller förhindras att använda Approve eller annan stödfunktion som är av betydelse för underhållet eller driften därav.

13. Genom godkännande av dessa villkor godkänner respektive Användare att DNB behandlar Användarens personuppgifter. Informationen kommer att behandlas i syfte att administrera detta avtal och tillgången till Approve. Användaren godkänner också att information vidarebefordras till svenska och utländska bolag som ingår i DNB:s koncern och till Samarbetspartnern.

DNB Approve

Ditt digitala säljverktyg från offert till signerat avtal via Bank-id